aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Skolens historie

Katedralskolens historie

Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Christian den 3. i 1540 skænkede skolen en fløj i det gamle Helligåndskloster.

Gavlen af skolefløjen set fra Algade. I dag indgår gavlen i Aalborg Katedralskoles logo.

Frem til reformationen i 1536 havde kirken og klostrene taget sig af den "videregående" uddannelse. Da klostrene og dermed klosterskolerne forsvandt, bestemte kongen, at der i hver købstad skulle oprettes en latinskole, og dermed fik Aalborg sin. Byen blev i 1554 stiftsby med egen "Katedral", og skolen ændrede navn til Aalborg Katedralskole. Den tætte tilknytning til kirken fortsatte de følgende 200-300 år, derfor var de store fag græsk og latin. Skolen skulle forberede eleverne på et teologiske studium ved universitetet i København, og det krævedes af eleverne, at de kunne læse det Ny Testamente på originalsproget græsk. Latin var de lærdes internationale sprog, og beherskelsen af det var en absolut forudsætning for at kunne begå sig i det akademiske miljø.

1700-tallets oplysningstid skabte nye pædagogiske ideer og samtidig ændredes samfundets krav til uddannelserne. Latin og græsk blev gradvist trængt i baggrunden til fordel for fag som matematik, regning, dansk og moderne sprog. I 1840'erne begyndte man også at undervise i gymnastik, og det gav Aalborg Katedralskole alvorlige pladsproblemer. Skolen blev derfor flyttet fra klosterbygningen til "Sildepalæet" i Jomfru Ane Gade.

I slutningen af forrige århundrede fik gymnasiet en ny grendeling. Den gammelsproglige gren suppleredes med en matematisk og en sproglig, hvilket var medvirkende til en forøgelse af elevtallet. I 1889 havde man ca. 150 elever, og man flyttede derfor til gymnasiets nuværende bygninger i Sct. Jørgensgade 5. I dag findes den gammelsproglige gren ikke længere på skolen, men de klassiske traditioner videreføres blandt andet i latin og oldtidskundskab.

Efter 1903 blev elevgrundlaget kraftigt udvidet, fordi piger fik adgang til gymnasiet. I løbet af de sidste 90 år er der blevet stadig flere kvindelige elever, og i dag er der ca. dobbelt så mange piger som drenge.

I slutningen af 1950'erne var søgningen til gymnasiet blevet så stor, at det blev nødvendigt at bygge flere gymnasier i Aalborgområdet. Da elevtallet steg frem mod 1980'erne blev det nødvendigt at udvide skolen med ny fløj med blandt andet formningslokale og naturvidenskabelige faglokaler. Ligeledes blev der bygget en ny sportshal.

I de seneste år har skolens ældste bygninger gennemgået en gennemgribende renovering. Der er bl.a. åbnet op for et levende studiemiljø i det nye bibliotek og studiecenter, og der er kommet to nye bygninger til med ialt 10 tidssvarende klasselokaler.

Kommende planer om renovering er en udbygning af laboratorieforholdene i naturvidenskab.

Elevtallet har holdt sig nogenlunde konstant de seneste år. I dag huser vi ca. 1020 gymnasieelever og hf-kursister.

Aalborg Katedralskoles hovedbygning set fra Sct. Jørgens Gade.